c_Captain Fin b_PENNY

Landyachtz主要是以長板為主的品牌,

但也跨足了交通板、技術板,利用長板的技術讓交通板、技術板多了一份巧思,讓交通板不在只是代步,讓技術板不在只是玩固定場地,你一定要嘗試Landyachtz。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Tiger Surf Shop © 2019 Tiger Surf Shop All Rights Reserved